Close icon
Close icon

CAO Points Concession Sports Scheme

MIC’s CAO Points Concession Sports Scheme is an academic entry scheme for performance athletes applying for a full-time Level 8 Undergraduate programme at MIC Limerick or Thurles. Up to 10 places across all undergraduate programmes will be reserved for outstanding applicants who have achieved a very high level of sporting performance and who are committed to continuing to develop their sporting and academic careers.

How to Apply

Applications for 2023 are now open for applications.

Incoming undergraduate applicants apply for their programme of choice as normal through the CAO. Applicants will then also apply directly to MIC for the scheme(s) via the English application form, or Irish application form, depending on the applicants preference.

Applicants will then also apply directly to MIC for the scheme(s) via an online application form.

 • Deadline for receipt of applications is 1 May (on year of entry).

All Awardees are expected to act as ambassadors for MIC in terms of their participation in their chosen sport or other activities as requested by the College for the duration of the scholarship.

Canvassing will automatically disqualify applicants.

Applicants may apply for both this scholarship scheme and the Elite Sports Scholarships Scheme.

Please refer to MIC Sports Schemes Terms & ConditionsScéimeanna Spóirt Téarmaí agus Coinníollacha before completing the application.

Contact
MIC Admissions Office
+353 61 204929 / 204348
Contact
MIC Sports Office
+353 61 204375

Criteria

Successful applicants who meet all the necessary entry requirements and who also meet the sports assessment criteria, may be eligible for a points reduction of up to 40 points below the First Round CAO points cut-off for the programme they have applied for.

To be considered for this entry scheme, applicants must:

 1. Have applied for a programme at MIC through the CAO
 2. Meet the minimum entry requirements of their desired level 8 programme
 3. Come within 40 points of 1st Round CAO points for their nominated programme
 4. Be expected to act as ambassadors for MIC in terms of their participation in their chosen sport or other activities as requested by the College for the duration of the programme by which they entered
 5. Participate in a sport recognised by the Irish Sports Council
 6. Be able to provide evidence that they are competing at the highest available level in their chosen sport and have identifiable potential for further improvement.

The following minimum standards of participation will apply to both this CAO Points Concession Scheme and the Elite Sports Scholarship Scheme:

 • Gaelic Games: Minor County level and capable of competing at a higher age level
 • Hockey: Interprovincial/International representation
 • Athletics: Schools/Celtic Games or Junior international representation
 • Rugby: Schools/age grade international, provincial and/or international representation/provincial academy/Sub-Academy/Overseas or UK equivalent
 • Soccer: Schools/age grade international and/or provincial representation/emerging talent programme/Overseas or UK equivalent
 • Basketball: Super League Level and/or National Junior squad representation
 • Rowing: Junior national representation
 • Other Sports: As defined by the recognised sporting body and evidence of a strong competitive record at the highest level of their chosen sport.

CAO Points Concession Scheme Application

payButtonId

Section 1: Personal Details

Gender

Section 2: Sporting Information

Applicants are advised to refer to the minimum Standards of Participation here before completing this section.

Primary Sport

Please indicate your sport from list below:

Additional Sport 1

Please indicate an additional sport you wish to be considered for (only if applicable)

Additional Sport 2

Please indicate an additional sport you wish to be considered for (only if applicable)
Have you ever been disciplined for bringing your sport into disrepute?

References

You may be required to provide the names of two people who have consented to be approached for a reference on your behalf e.g. coach, manager, teacher or governing body representative

GDPR

Mary Immaculate College will need to process and retain personal data relating to you as an applicant for the MIC CAO Points Concession Scheme and/or the MIC Sports Scholarship. The College will, in compliance with the GDPR, respect the confidentiality of your data and implement appropriate technical and organisational measures to prevent unauthorised use of this data.

Personal information collected by MIC is treated with the highest standards of security and confidentiality in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR). By completing this Sports Scholarship Scheme application form, you are consenting to your information being processed in line with MIC College procedures for the purpose of administering the MIC Sports Scholarship Scheme. Data collected will be retained in line with MIC’s Records Retention Schedule. Your privacy is important to us. For further information, please click here.

 

Declaration

I certify that the information that I have stated on the application form is correct. I understand that Mary Immaculate College, at its discretion, may withdraw the offer of a place made under the terms and conditions of the MIC Sports Schemes (and prior to my registration on a programme of study), where information so stated is subsequently found to be incorrect or misleading OR where information is found to be incorrect or misleading after I have registered on a programme of study.

Iarratas ar Scéim Lamháltais Pointí LOI

payButtonId

Roinn 1: Sonraí Pearsanta

Inscne

Roinn 3: Faisnéis a bhaineann le Spórt

Moltar d’iarratasóirí tagairt a dhéanamh do na hÍoschaighdeáin Rannpháirtíochta sar a chríochnaíonn siad an roinn seo.

An Príomhspórt

Léirigh, led’ thoil, do spórt ón liosta thíos:

Spórt Breise 1

Léirigh, le do thoil, spórt breise go mba mhaith leat go ndéanfaí machnamh ort ina leith (ach amháin má bhaineann sé le hábhar).

Spórt Breise 2

Léirigh, le do thoil, spórt breise go mba mhaith leat go ndéanfaí machnamh ort ina leith (ach amháin má bhaineann sé le hábhar).
Ar cuireadh smacht ort riamh toisc gur tharraing tú droch-cháil anaus ar do spórt?

Tagairtí

Tá seans go n-iarrfar ort ainmneacha beirt a thabhairt atá sásta teistiméireacht a chur ar fáil ar do shon m.sh. oiliúnóir, bainisteoir, múinteoir nó ionadaí ón Údarás Rialaithe.

RGCS

Beidh ar Choláiste Mhuire gan Smál sonraí pearsanta a bhaineann leatsa a phróiseáil agus a choimeád mar iarratasóir ar Scéim Lamháltais Pointí LOI CMgS agus/nó ar Scoláireacht Spóirt CMgS. Léireoidh an Coláiste meas ar rúndacht do shonraí, i gcomhréir le RGCS, agus cuirfear bearta teicniúla agus eagraíochtúla cuí i bhfeidhm chun cosc a chur ar úsáid neamhúdaraithe na sonraí seo.

Déileáiltear le faisnéis phearsanta a bhailíonn CMgS leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta de réir an Rialacháin Ghinearálta um Chosaint Sonraí (RGCS). Tríd an bhfoirm iarratais um Scéim Scoláireachta Spóirt seo a líonadh isteach, tá tú ag cur in iúl go bhfuil tú toilteanach do chuid faisnéise a phróiseáil de réir nósanna imeachta Choláiste CMgS ar mhaithe le Scéim Scoláireachta Spóirt CMgS a riaradh. Coimeádfar na sonraí a bhailítear de réir Sceideal Coimeádtha Taifead CMgS. Tá do phríobháideachas tábhachtach dúinn. Chun níos mó faisnéise a fháil faoin tslí a ndéantar do chuid sonraí a dhaingniú, léigh níos mó anseo.

Dearbhú

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis atá curtha agam ar an bhfoirm iarratais ceart. Tuigim go bhféadfaidh Coláiste Mhuire gan Smál, dá rogha féin, tairiscint áite a deineadh faoi théarmaí agus faoi choinníollacha Scéimeanna Spóirt CMgS a tharraingt siar (agus roimh dom clárú ar chlár léinn), sa chás go nochtfar go bhfuil faisnéis a cuireadh isteach mícheart nó míthreorach NÓ má bhfaightear amach go bhfuil faisnéis mícheart nó míthreorach tar éis dom clárú ar chlár léinn.

 • How to Apply
 • Criteria
 • CAO Points Concession Scheme Application
 • Iarratas ar Scéim Lamháltais Pointí LOI