Close icon
Close icon

Dr Conchúr Ó Brolcháin

Dr Conchúr Ó Brolcháin

B Ed (UL), MA (UL) & PhD (DCU)
Léachtóir (Lecturer)

Research interests

Buaiteoir!

Mary Immaculate College (MIC) academic Dr Conchúr Ó Brolcháin has been awarded the Regional Teaching Excellence Award in recognition of his outstanding practice in higher education teaching. Dr Ó Brolcháin, who lectures in the Department of Language and Literacy at MIC, was announced as the recipient of this year’s award at a recent ceremony held at the University of Limerick. For more information read here: MIC Lecturer, Dr Conchúr Ó Brolcháin, awarded Regional Teaching Excellence Award | Mary Immaculate College

Tá spéis ag Conchúr san oideachas dátheangach agus ilteangach lena n-áirítear an tumoideachas, an t-oideachas dátheangach don chainteoir dúchais, an fhoghlaim chomhtháite ábhar agus teanga, oideolaíocht an trasteangaithe agus an t-oideachas trí mhionteanga. Is léachtóir é le Múineadh na Gaeilge & Gaeilge agus é an-ghníomhach mar fhéitheoir taighde ag leibhéal fochéime (B.Oid) agus iarchéime (M.Oid & PhD). Is cathaoirleach é ar an gCoiste Eitice don M.Oid. san Oideachas Gaeltachta & Lán-Ghaeilge. Tá taighde ar siúl aige faoi láthair maidir le cur chun cinn na Gaeilge i scoileanna uirbeacha faoi míbhuntáiste, cainteoirí T3 sa chóras oideachais lán-Ghaeilge agus an comhtháthú i gcomhthéacs mhúineadh teangacha. Sular fostaíodh Conchúr i gColáiste Mhuire gan Smál bhí taithí aige mar mhúinteoir bunsoile agus mar phríomhoide i gcomhthéácsanna éagsúla sa chóras oideachais. Bhí ról aige mar chomhairleoir oireachais le TG4 agus Fíbín chun an clár scolaíocht bhaile Cúla4 ar Scoil a léiriú agus an-spéis aige san fhoghlaim agus sa teagasc cumaisc.

Conchúr’s interests include bilingual and multilingual education in diverse contexts including language immersion, native speaker bilingual education, translanguaging and minority language education. He teaches Múineadh na Gaeilge (The Teaching of Irish) and Gaeilge at undergraduate (B.Ed) and postgraduate (M.Ed & PhD) levels and is very active in supervising research students at both undergraduate and postgraduate level. Conchúr is the Chairperson of the MIC's M.Ed Research Ethics Committee for the M.Oid san Oideachas Gaeltachta & Lán-Ghaeilge. Conchúr's current research is looking at promoting Gaeilge in urban DEIS contexts and the L3 learner in Gaeltacht schools and integration in the context of language teaching. Before joining MIC Conchúr worked in a variety of roles in the education system including as a primary school teacher and principal. He was involved with Fíbín and TG4 in the production of the home schooling programme Cúla4 ar Scoil and has a keen interest in blended learning/teaching.

More information

Foilseacháin Acadúla - Academic Publications

Ní Chuaig, N., Ó Brolcháin, C., Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochartaigh, K. (2021) Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta. Tuarascáil Taighde do Thuismitheoirí na Gaeltachta. Ar fáil ag: https://tuismitheoiri.ie/nuacht/staidear-ar-theaghlaigh-ata-ag-togail-a-gclann-le-gaeilge-sa-ghaeltacht/

Ó Brolcháin, C agus Ó Ceallaigh,T.J. (2019) “Trasteangú in Oideachas Lán-Ghaeilge: Deiseanna agus Dúshláin”. Teanga agus Teagasc 7, Béal Feiriste.

Ó Brolcháin, C (2017) “Oideolaíocht an Trasteangaithe i mBunscoileanna na hÉireann: Páipéar Seasaimh ar a Poitséansail i gComhthéacsanna Áirtithe”. Léann Teanga: an Reiviú Iml. 5. Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Ó Brolcháin, C (2016) “Saintréithe an Luath-oideachais Ghaeltachta: Léargais Úra ó Chás-staidéar i nGaeltacht Chonamara”, in Léann Teanga: an Réiviú Iml. 4. Ollscoil na hÉireann, Gaillimh.

Ó Brolcháin, C (2015) “Iniúchadh ar Mhúnlaí Luath-oideachais Dhátheangaigh i mBunscoileanna na Gaeltachta”, Tráchtas Neamhfhoilsithe PhD. Coláiste Phádraig (Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, DCU).

Ó Brolcháin, C.,Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N. & Ní Thuairisg, L. (2015) “Soláthar Oideachais trí Mhionteangacha: Athbhreithniú ar Thaighde Idirnáisiúnta”. Tuairisc do Chigireacht na Roinne Oideachais agus Scileanna mar chuid den Athbhreithniú ar an Oideachas sa Ghaeltacht. Maoinithe ag an gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG).

Ó Brolcháin, C.,Ó Duibhir, P., Ní Chuaig, N. & Ní Thuairisg, L. (2015) “Education Provision through Minority Languages: Review of International Research”. Report for the Inspectorate of the Department of Education and Skills, Ireland (Funded by An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta).

Ó Brolcháin, C. (2013) “Tús na Litearthachta Béarla sa Luath-oideachas Gaeltachta”, in Thar an Tairseach: Aistí ar Litríocht agus ar Chultúr na nÓg. Leabhair COMHAR. Baile Átha Cliath.

Ó Brolcháin, C. (2006) “An Tumoideachas: Cleachtas Reatha inGaelscoileanna na hÉireann” (Miontráchtas Neamhfhoilsithe mar chuid de MA sa Ghaeilge). Coláiste Mhuire gan Smál (Ollscoil Luimnigh, UL).

Comhdháileacha/Conferences

Ó Brolcháin, C., Ní Chuaig, N., Ó Ceallaigh, T.J. & Ní Chlochartaigh, K. (2021) Staidéar ar theaghlaigh atá ag tógáil a gclann le Gaeilge laistigh de na Limistéir Oifigiúla Gaeltachta.Achoimre ar Thuarascáil Taighde do Thuismitheoirí na Gaeltachta. Curtha i láthair ag ah 3ú Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas: An Tumoideachas: Súil Siar agus Súil ar Aghaidh, Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach, 9-11 Bealtaine 2022 (https://www.mic.ul.ie/tumoideachas/)

Ó Brolcháin, C. (2019) “Ireland’s Gaeltacht Education Policy 2017-2022: Minority Language Education at Europe’s Fringes”, paper presented at Multilingual Awareness & Multilingual Practices (MALP), Thomas More University Antwerp, Belgium, 28th& 29th October 2019.

Ó Brolcháin, C & Ó Ceallaigh, TJ. (2018) “Teachers and Translanguaging in Irish-medium Education: Causes and Consequences” presented at Language, Identity and Education in Multilingual Contexts (LIEMC18) Dublin, Ireland, 1-3 February 2018.

Ó Brolcháin, C. (2017) “Ról na Mórtheanga i Sealbhú na Mionteanga: An Béarla sa Bhunscoil Ghaeltachta agus Tábhacht an Chomhthéacs in Oideolaíocht an Trasteangaithe” curtha i láthair ag An tairseachúlacht i litríocht agus i gcultúr na hÉireann agus na hEorpa. Ollscoil Charles, Prág, Poblacht na Seice, 14ú-16ú Meán Fómhair 2017.

Ó Brolcháin, C. and Ó Ceallaigh, T.J. (2017) “Language choices and ideologies in Irish-medium education” presented at The Sixth International Research Methods Summer School (IRMSS), Perennial Questions and Innovative Methods: Language, Learning and Culture across Schools, Communities and Society, Mary Immaculate College (MIC), Limerick, Ireland, 19-20 May 2017.

Ó Brolcháin, C. agus Ó Ceallaigh, TJ. (2017) “Trasteangú in Oideachas Lán-Ghaeilge: Deiseanna agus Dúshláin” curtha i láthair ag comhdháil Ag Treorú na Foghlama sa Ghaeloideachas. Coláiste Mhuire, Béal Feiriste. 3ú Bealtaine.

Ó Brolcháin, C. (2016) “Cur i bhFeidhm an Tumoideachais sa Ghaeltacht ina bhFocail féin: Léargais ó Phríomhoidí agus Mhúinteoirí” Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna Teo. Ag Fíorú na Físe, Cill Chainnigh, 11-12 Samhain 2016.

Ó Brolcháin, C. & Ó Duibhir, P. (2016) “Creative Pedagogy and Effective Leadership in Minority Language Immersion. Case Study Evidence from Ireland’s Gaeltacht Areas”, International Conference on Immersion and Dual language Education 2016, Centre for Advanced Research on language Acquisition, University of Minneapolis, Minnesota, USA, 20-22 October 2016.

Ó Brolcháin, C. & Ó Duibhir, P. (June 2016) “Immersion, Enrichment and Differentiation in Early Minoritized Language programs. Case Study Evidence from Primary Schools in Ireland’s Gaeltacht”, Small Language Planning, Communities in Crisis. Soillse National Network for the Maintenance and Revitalisation of Gaelic Language and Culture. University of Glasgow, Scotland.

Ó Brolcháin, C. (June 2016) “Minority Language Immersion in Action: Case-Study Evidence from Two Infant Classrooms in Ireland’s Gaeltacht Areas”, Irish Research Methods Summer School (IRMSS), Mary Immaculate College of Education (University of Limerick), Ireland.

Ó Brolcháin, C. & Ó Duibhir, P. (Samhain 2015) “Múnlaí Éagsúla Luath-oideachais Dhátheangaigh i dTrí Bhunscoil Ghaeltachta”, IRAAL 40th Anniversary Conference: Forward Thinking in Applied Linguistics. Trinity College, Dublin, Ireland

Ó Brolcháin, C. (May 2014) “Emerging Models of Early Bilingual Education in Three Gaeltacht Classrooms”, Comhdháil Bhiantúil Uile-Éireann do thaighdeoirí Dochtúireachta. Ollscoil na Banríona, Béal Feiriste. All-Ireland Conference in Education for Doctoral Students, Queens University, Belfast.

Ó Brolcháin, C. (Samhain 2013) “An tOideachas Dátheangach do Naíonáin i gCeantair Dhátheangacha”, Comhdháil Bhliantúil Ghaelscoileanna Teo. Agus Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta Teo. Ó Fhianaise go Barr Feabhais, An Bóthar Buí, Co. na Mí.

Ó Brolcháin, C. (2013) “Cur i bhFeidhm Pholasaithe Luath-litearthachta i mBunscoileanna na Gaeltachta: Roinnt Torthaí ó Shuirbhé Poist”, Comhdháil Bhliantúil Litríocht na nÓg. Coláiste Oideachais Marino, Baile Átha Cliath.

Ó Brolcháin, C. (2013) Staidéar ar an Luath-thumoideachas Iomlán agus an tOideachas tríd an Teanga Dhúchais sa Ghaeltacht: Cleachtais Éagsúla i gCeantar Amháin. Comhdháil Bhliantúil d’Iarchéimithe. Institiúid Oideachais Mater Dei, Baile Átha Cliath.

 

Rannpháirtíocht i Siompóisiamaí/Participation in Symposia

Ó Brolcháin, C. (June 2017). Exploring teachers’ pedagogical experiences and perspectives of facilitating cross-lingual connections in instruction. With B. Jones (Bangor University, Wales), J. McPake (University of Strathclyde, Scotland), M. Ní Iarlaithe (University of Limerick, Ireland), E. Duder (Auckland University of Technology, New Zealand) and TJ Ó Ceallaigh (Mary Immaculate College, Limerick, Ireland), International Symposium On Bilingualism (ISB11) Bilingualism, Multilingualism and The New Speaker, University of Limerick, Ireland, 11-15 June 2017.

Ó Brolcháin, C. (June 2017). Native Speaker Bilingual Education: Perspectives on policy and practice in a minority language context. With P. Ó Duibhir (DCU), L. Ní Thuairisg (DCU) and N. Ní Chuaig (NCCA), International Symposium On Bilingualism (ISB11) Bilingualism, Multilingualism and The New Speaker, University of Limerick, Ireland, 11-15 June 2017.