Close icon
Close icon

Is Coláiste Caitliceach tríú leibhéal Oideachais agus Saorealaíon é Coláiste Mhuire Gan Smál, Luimneach, a bunaíodh in 1898, atá nascaithe go hacadúil le hOllscoil Luimnigh. Is institiúid ilchampais é an Coláiste, le daonra de bheagnach 5,000 mac léinn cláraithe ar chláir a phléann le Bun-oideachas, le hIar-bhunoideachas, leis na Dána agus le Cúram agus le hOideachas na Luath-Óige, mar aon le réimse de chláir iarchéime ag leibhéal an Dioplóma, na Máistreachta agus na Dochtúireachta.

Welcome to the beta version of the new MIC website, if you spot anything amiss please let us know.