Close icon
Close icon

Iarratas ar an Scéim Spóirt

Eolas Tábhachtach

Déan tagairt, led’ thoil, do Théarmaí & Coinníollacha Scéimeanna Spóirt CMgS sar a gcuireann tú iarratas isteach.

Léigh an t-eolas anseo thíos go cúramach, led’ thoil, sar a gcuireann tú isteach an fhoirm iarratais.

  • Ní mór gach réimse a líonadh isteach in aon seisiún amháin (ní féidir an fhoirm a shábháil agus a chríochniú níos déanaí). Ní chuirfear san áireamh foirmeacha nach bhfuil líonta isteach ina iomláine.
  • Ní mór foirmeacha a chur isteach roimh an spriocdháta d’iarratais 1 Bealtaine 2020. Ní chuirfear san áireamh foirmeacha déanacha.
  • Ní féidir athruithe a dhéanamh ar d'iarratas tar éis duit iarratas a chur isteach; moltar duit taifead a choimeád den bhfaisnéis a chuireann tú leis.
  • Sa chás go ndéanann aon iarrthói stocaireacht ar mhaithe le tionchar a imirt ar an bpróisis roghnúcháin déanfar iad a dhícháiliú láithreach.
  • Má éiríonn leat d'iarratas a chur isteach go rathúil, gheobhaidh tú dearbhú ríomhphoist. Coimeád é seo dod’ thaifid féin.

Sa chás go mbíonn deacracht agat leis an bpróiseas ar líne, déan teagmháil le Webmaster@mic.ul.ie.

Roinn 1: Sonraí Pearsanta

Cuir tic sa bhosca taobh le catagóir d’iarratas agus scríobh an uimhir chuí sa bhosca téacs:

Catagóir an Iarratais

Roinn 2: An Saghas Iarratais

Léirigh, led’ thoil, cén scéim atá i gceist id’ iarratas. Tabhair faoi deara: Tá cead ag iarratasóirí iarratas a dhéanamh ar an dá scéim.

An Saghas Iarratais

Roinn 3: Faisnéis a bhaineann le Spórt

Moltar d’iarratasóirí tagairt a dhéanamh do na hÍoschaighdeáin Rannpháirtíochta sar a chríochnaíonn siad an roinn seo.

6. Ar cuireadh smacht ort riamh toisc gur tharraing tú droch-cháil anaus ar do spórt?

Roinn 4: Tagairtí & Riarachán

Tabhair sonraí de bheirt atá sásta agus cáilithe chun feidhmiú mholtóirí, m.sh., oiliúnóir, bainisteoir, múinteoir nó ionadaí an bhoird rialaithe.

Duine a hAon

Duine a Dó

RGCS

Beidh ar Choláiste Mhuire gan Smál sonraí pearsanta a bhaineann leat mar iarratasóir ar Scéim Lamháltais Pointí LOI/CMgS a phróiseáil agus a choimeád agus/nó ar Scoláireacht Spóirt CMgS.  Léireoidh an Coláiste, atá faoi réir ag RGCS, meas ar rúndacht do shonraí agus cuirfear bearta teicniúla agus eagraíochtúla cuí i bhfeidhm ionas nach mbainfear úsáid neamhúdaraithe as na sonraí seo.

Dearbhú

Deimhním go bhfuil an fhaisnéis atá luaite agam ar an bhfoirm iarratais ceart. Tuigim gur féidir le Coláiste Mhuire gan Smál, dá rogha féin, tairiscint ar áit a deineadh faoi théarmaí agus coinníollacha Scéimeanna Spóirt MIC a tharraingt siar (agus sara a chláraigh mé ar chlár léinn), sa chás go dtagann sé chun solais go bhfuil an fhaisnéis a cuireadh isteach mar chuid den iarratas mícheart nó míthreorach NÓ sa chás go dtagann sé chun solais tar éis dom clárú ar chlár léinn go bhfuil an fhaisnéis mícheart nó míthreorach.