Close icon
Close icon

Iarratas LOI Scoláireacht Spórt

Féach ar Téarmaí & Coinníollacha Scéimeanna Spóirt CMgS sula ndéanann tú iarratas.

Léigh an fhaisnéis anseo thíos go cúramach, led’ thoil, sula gcríochnaíonn tú an fhoirm iarratais agus é a chur isteach.

  • Caithfear gach réimse a líonadh isteach in aon seisiún amháin (ní féidir an fhoirm seo a shábháil agus é a líonadh isteach níos déanaí). Ní chuirfear iarratais neamhiomlána san áireamh.
  • Ní mór foirmeacha a chur isteach roimh spriocdháta an iarratais 1 Bealtaine 2022. Ní chuirfear iarratais dhéanacha san áireamh.
  • Nuair a chuirtear isteach é, ní féidir athruithe a dhéanamh ar d’iarratas; moltar duit taifead a choimeád den bhfaisnéis a chuireann tú leis.
  • Déanfaidh stocaireacht iarratasóirí a dhícháiliú go huathoibríoch.
  • Má éiríonn leat an t-iarratas a chur isteach go rathúil, gheobhaidh tú dearbhú tríd an ríomhphost. Coimeád é seo dod’ thaifid féin, led’ thoil.

Má bhíonn aon deacracht agat an próiseas ar líne seo a chur i gcrích, déan teagmháil le Webmaster@mic.ul.ie.

Má tá ceisteanna agat maidir leis na Scéimeanna Scoláireachta Spóirt, déan teagmháil le SportSchemes@mic.ul.ie.

payButtonId

Roinn 1: Sonraí Pearsanta

Inscne

Cuir tic sa bhosca taobh le catagóir d’iarratas agus scríobh an uimhir chuí sa bhosca téacs:

Catagóir an Iarratais

Roinn 3: Faisnéis a bhaineann le Spórt

Moltar d’iarratasóirí tagairt a dhéanamh do na hÍoschaighdeáin Rannpháirtíochta sar a chríochnaíonn siad an roinn seo.

An Príomhspórt

Léirigh, led’ thoil, do spórt ón liosta thíos:

Spórt Breise 1

Léirigh, le do thoil, spórt breise go mba mhaith leat go ndéanfaí machnamh ort ina leith (ach amháin má bhaineann sé le hábhar).

Spórt Breise 2

Léirigh, le do thoil, spórt breise go mba mhaith leat go ndéanfaí machnamh ort ina leith (ach amháin má bhaineann sé le hábhar).
Ar cuireadh smacht ort riamh toisc gur tharraing tú droch-cháil anaus ar do spórt?

Tagairtí

Tá seans go n-iarrfar ort ainmneacha beirt a thabhairt atá sásta teistiméireacht a chur ar fáil ar do shon m.sh. oiliúnóir, bainisteoir, múinteoir nó ionadaí ón Údarás Rialaithe.

RGCS

Faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (RGCS) (AE) 2016/679, tá CMgS tiomanta an fhaisnéis phearsanta a bhailítear uait a dhaingniú agus a chosaint. Chun níos mó faisnéise a fháil faoin tslí a ndéantar do chuid sonraí a dhaingniú, léigh níos mó anseo/an Fógra Príobháideachta um Shonraí Mac Léinn trí chliceáil anseo.

Dearbhú

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis atá curtha agam ar an bhfoirm iarratais ceart. Tuigim go bhféadfaidh Coláiste Mhuire gan Smál, dá rogha féin, tairiscint áite a deineadh faoi théarmaí agus faoi choinníollacha Scéimeanna Spóirt CMgS a tharraingt siar (agus roimh dom clárú ar chlár léinn), sa chás go nochtfar go bhfuil faisnéis a cuireadh isteach mícheart nó míthreorach NÓ má bhfaightear amach go bhfuil faisnéis mícheart nó míthreorach tar éis dom clárú ar chlár léinn.