Close icon
Close icon

COVID-19 Educational Resources

Educational Resources

See below for a selection of online educational resources and interesting articles, many of which were recommended by MIC staff. If you have a suggestion for this section, please email: Webmaster@mic.ul.ie.

General resources/activities

Helpful articles/resources for students, educators & parents

Subject-specific resources/activities

 • History lecturer at MIC, Dr Cathy Swift was part of a project that compiled a web resource for primary school-age children on Viking Migration here.
 • LSRE lecturer at MIC, Dr Anne Dolan, wrote an article for InTouch Magazine this month on Winnie the Pooh: Inspiration for geographical and outdoor learning.
 • For the Three Muses Activity Pack, a free creative educational resource for home-learning from three Limerick museums, click here.
 • Teaching Catholic Kids (produced by Our Sunday Visitor)
 • Catholic Kids Media YouTube Channel
 • Grow in Love  Free access to videos, stories, songs, activities. 
  Username: trial@growinlove.ie
  password: growinlove.
 • Look to Him and Be Radiant  Free resources and links for sacraments, the liturgical year, saints, and more.
 • Diocese of Limerick - Family Resources 
 • EWTN Kids: Kid friendly online tours of a virtual Catholic community. Children can play interactive games, learn about the Mass, Church, patron saints, and much more through visiting the Church, homes, library and factory in the town.
 • MagnifiKids! The children's version of the popular publication Magnificat. Both are currently available for free online. MagnifiKids! features the Mass readings, simple explanations, and lessons in an attractive, child-friendly layout.
 • PALM Ireland (Physical Activity & Locomotor Movement): This website (and Twitter account) is a  compendium of resources for teaching PE, phys lit., FMS, coaching, and physical activity.
 • The SFI (Science Foundation Ireland) website has a number of primary school STEM resources available.

Special Educational Needs (SEN)

Gaeilge

Díreach do na páistí (ar ndóigh d’fhéadfadh tuismitheoirí a bheith páirteach ann chun spreagadh agus cabhair a thabhairt)

Acmhainní/Gníomhaíochtaí (beidh gá le tacaíocht ó thuismitheoirí)

Do thuismitheoirí, do dhéagóirí agus don bpobal trí chéile

 • http://www.tearma.ie
 • http://www.teanglann.ie
 • Acmhainní Gaeilge do Thuismitheoirí
 • Fuaimniú chun cabhrú le páistí le léitheoireacht; sintéiseoir saor in aisce ar www.abair.ie. Roghnaigh Corca Dhuibhne do Ghaeilge na Mumhan; léifidh an ríomhaire ar ais duit aon Ghaeilge a chuireann tú isteach.
 • Matamaitic trí Ghaeilge don Ghaelscoileanna /do scoileanna Gaeltachta
 • Is píosa bogearra saor in aisce é Readlang a aistríonn aon leathanach ón ngréasáin ó Ghaeilge (nó teangacha eile) isteach in aon teanga eile.
 • Siopa leabhar Chló lar-Chonnacht
 • Liosta d’fhoilsitheoirí Gaeilge
 • Cúrsaí idirghníomhacha ar line
 • Tuairisc.ie (nuachtán Gaeilge ar líne. Tá mír oideachais ann do scoláirí meánscoile agus is féidir leat é a leanúint ar na meáin shóisialta) – www.tuairisc.ie
 • Moladh na Maidine - á reáchtáil ar Twitter (#MoladhNaMaidine) & Facebook, is sraith de mholtaí laethúla é seo chun daoine de gach aois a choimeád gnóthach agus iad sa bhaile).
 • Is stáisiún cairte ceoil é Raidió Rí-Rá a chraolann go hiomlán i nGaeilge! Is féidir éisteacht leis 24/7 ar líne, ar DAB nó is féidir aip Raidió Rí-Rá a íoslódáil saor in aisce.
 • Scrúduithe cainte na hArdteistiméireachta: Cé nach bhfuil siad ar siúl i mbliana, tá acmhainn ag TG4 anseo, a d’fhéadfadh a bheith úsáideach fós.
 • Gaeilge Abú! Clár tarraingteach Gaeilge don Teastas Sóisearach.
 • Nótaí, gearrthóga físe agus gníomhaíochtaí chun cabhrú leo siúd atá ag staidéar ag tuairisc.ie anseo.
 • Podchraoladh ‘Cúpla’ le hÓgie Ó Céilleachair
 • www.gaelchultur.com – suíomh le hacmhainní foghlama agus eolas faoi chúrsaí Gaeilge.
 • www.ranganna.com – is féidir Gaeilge a fhoghlaim ag an leibhéal a oirean.
 • Mar thacaíocht do mhúinteoirí Gaeilge na tíre seo, tá roinnt acmhainní pleanála cruthaithe agus roinnte ar Scoilnet
 • Do dhaoine le mic léinn sa mbaile atá ag ullmhú don Ardteist, seo láithreán gréasáin a bheadh an-úsáideach agus an-chabhrach dóibh i láthair na huaire. Tá mír Chomh maith leis son tá mír ar scoil.net a bhaineann leis an Teastas Sóisearach amháin agus is féidir é sin a aimsiú ón roghchlár 'Choose a Level' ag barr an leathanaigh. Nasc anseo.
 • Beidh Tráth na gCeist Idirghníomhach do Theaghlaigh á chraoladh ag Glór na nGael ar Facebook Live uair sa tseachtain ón Domhnach seo chugainn ar aghaidh. Cláraigh anseo.
 • Áis do mhúinteoirí agus d’fhoghlaimeoirí Gaeilge. Nasc anseo.
 • @TG4Foghlaim: Ag teacht go luath ar #TG4Foghlaim, sraith iomlán bunaithe ar pháipéar Gaeilge na hArdteistiméireachta. Díreoidh @aislingphatrick ar ghnéithe éagsúla gach seachtain.
 • Seó Baile – Conradh na Gaeilge. Ceardlann ar líne chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar bhealach taitneamhach - tá an cheardlann seo in oiriúnt do dhaltaí meánscoile idir 15-17. Déanfaimid seimineár beo ar líne chun eolas faoin nGaeilge a roinnt leis na daltaí, faoi na háiteanna ar féidir leo an Ghaeilge a úsáid agus faoi na deiseanna fostaíochta atá ann dóibh. Cláraigh ar an nasc seo.
 • Aistear tríd an Inchinn: Is í an inchinn an ball beatha is mó tábhacht agus, b’fhéidir, is lú a bhfuil tuiscint againn air. Féachann an saothar seo le cur lenár dtuiscint uirthi trí mheán téacs agus dathúcháin. Mínítear go gonta cruinn gnéithe éagsúla den inchinn le cabhair íomhánna, mapa inchinne agus cartúin.Is féidir an leabhar a íoslódáil anseo.
 • Ciorcal Comhrá Ar Líne: ‘Bí i dteagmháil lena chéile – 6 Chiorcal Comhrá atá á reachtáil ar líne’. Nasc anseo.
 • COGG Acmhainní Ar Líne: Soláthar áiseanna teagaisc trí Ghaeilge. Seirbhísí taca & taighde. Nuachtlitir Mhí na Márta ar fáil anseo.
 • Tá 30 imleabhar nua ón bPríomhbhailiúchán Lámhscríbhinní digitithe, innéacsaithe agus ar fáil ar www.duchas.ie anois. Baineann an t-ábhar leis na 1930idí.
 • Tá acmhainn nua don Ardteist eisithe ag Foclóir Bheathaisnéisí na hÉireann le 40 beathaisnéis de dhaoine cáiliúla in Éirinn. Nasc anseo.
 • ETBI - @ETBIreland, Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann: Ag tacú le do pháiste ag foghlaim ar líne - Treoir do thuismitheoir/chaomhnóir
 • Folláine: Aireachas as Gaeilge – 6 nod fiúntach don cholainn agus don intinn

Irish language Resources

Just for kids (of course parents might like to join in, encourage & help)

Resources/Activities (where parental support will be needed)

For parents, teens & the general public

 • Online dictionary Tearma.ie
 • Online grammar guide Teanglann.ie
 • Irish for Parents resources
 • Pronunciation when helping children with reading; free synthesiser at www.abair.ie. Choose Corca Dhuibhne for Munster Irish; the computer will read back any Irish you input.
 • Maths through Irish for Gaelscoileanna/scoileanna Gaeltachta
 • Readlang is a free piece of software that translates any webpage from Irish (or other languages) to any other language.
 • Cló lar-Chonnacht bookshop
 • List of Irish language publishers
 • Online interactive courses
 • Tuairisc.ie (online Irish newspaper. It has an educational section for secondary school pupils and you can follow on social media).
 • Moladh na Maidine – run by Conradh na Gaeilge on Twitter (#MoladhNaMaidine) & Facebook, this is a series of daily recommendations to keep people of all ages busy while at home).
 • Raidió Rí-Rá is a music chart-station broadcasting entirely in Irish! All the charts can be heard on the station, plus the latest news, sports news and film news. It can be heard 24/7 online, on DAB radio or you can download the Raidió Rí-Rá app for free.
 • LC Irish oral exams: Even though they are not taking place this year, TG4 has a resource here, which may still be useful.
 • Notes, video clips and activities to assist those studying for the JC and LC at Tuairisc here.
 • Gaeilge Abú! is an engaging JC Irish programme.
 • Cúpla le hÓgie Ó Céilleachair Podcast
 • Gaelchultúr Irish language courses and learning resources, and its user-friendly and comprehensive e-learning website that lets you learn authentic, every-day Irish independently and at your own pace at Ranganna.com.
 • In support of Irish teachers, Scoilnet has created and shared a number of planning resources, which are now available for free. 
 • For Leaving Cert. students at home this website may be helpful to you; just scroll down for a series of links relating to various aspects of the curriculum. There is also a section on the site relating to the Junior Certificate which can be accessed using the 'Choose a Level' menu at the top of the page. 
 • Glór na nGael will broadcast a live Interactive Family Quiz program on Facebook Live once a week. Sign up here.
 • A resource for teachers and learners of Irish. Click here.
 • A complete series based on the Leaving Certificate Irish exam which will focus on various aspects each week is coming soon to @TG4Foghlaim, #TG4Foghlaim.
 • Seó Baile – Conradh na Gaeilge: An online workshop to experience Irish in a fun and engaging way - the roadshow is suitable for secondary students aged between 15-17. We will present a live online seminar to share information about the Irish language, about the places where students can use their Irish and about employment opportunities available to them. Register on this link.
 • The brain is our most important organ and perhaps the least well understood. This colouring book seeks to increase our understanding of the brain in a succinct engaging way using text, images, brain maps and cartoons. Download the book here.
 • Online Conversations: ‘Be in touch with each other - 6 Conversation Circles being hosted online’. Link here.
 • COGG Online Resources:Provision of teaching aids through Irish; also support services & research. March Newsletter available here.
 • Thirty new digitised and indexed volumes from the Main Manuscript Collection (material from the 1930s) now available on www.duchas.ie/en/nws.
 • The Dictionary of Irish Biography has released a new Leaving Cert resource of 40 biographies of leading Irish figures. Available here.
 • Writing Competition: The Local Authority Waters Program are giving you the opportunity to write "Water Stories" and win prizes. Irish language stories welcome. Further information here.
 • Educational Resources