Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

  M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge

Tá de chúram gairmiúil ar mhúinteoirí san oideachas lán-Ghaeilge an t-ábhar acadúil a sholáthar ar bhealach sothuigthe do dhaltaí atá ag foghlaim trí mheán mionteanga nó trí mheán an dara teanga. Ag an am céanna, is gá oilteacht agus litearthacht a fhorbairt sa teanga sin agus naisc thras-chultúrtha agus thras-theangeolaíocha a éascú. Tá an iliomad tuarascálacha agus a lán torthaí taighde a chuireann in iúl go bhfuil gá breis tacaíochta, treorach agus deiseanna san fhorbairt ghairmiúil a chur ar fáil do mhúinteoirí an oideachais lán-Ghaeilge. Sa chlár saincheaptha seo, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, forbrófar bonn eolais riachtanach, tuiscintí doimhne agus inniúlachtaí ríthábhachtacha le cur ar chumas oideoirí an ról casta dinimiciúil sin a chomhlíonadh mar oideoirí san oideachas lán-Ghaeilge/sa Ghaeltacht.

San M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, tá clár ilchodach le sraith modúl atá comhtháite, comhleanúnach agus idirghaolmhar curtha ar fáil le freastal go sonrach ar oideoirí tumoideachais agus ar ghairmithe eile a bhíonn ag obair i réimse an oideachais lán-Ghaeilge.

Seo a leanas aidhmeanna an chláir:

 • • Barr feabhais i gcáilíocht an teagaisc agus na foghlama san oideachas lán-Ghaeilge agus san oideachas Gaeltachta a chur chun cinn.
 • • Eolas, scileanna gairmiúla agus taighde sa réimse a fhorbairt agus a chraobhscaoileadh.
 • • Idirchaidreamh agus líonraí nuálaíochta, imeasctha agus feabhsúcháin sa tumoideachas a chothú, a shaibhriú agus a bhuanú.

Cuirtear an clár trasearnála seo ar fáil ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla. Tá an fhoghlaim chumaisc mar ghné lárnach, i. cuid den chlár curtha ar fáil ar líne agus an chuid eile curtha ar fáil ar láthair ag an deireadh seachtaine. Cuirtear soláthar for-rochtana san áireamh ag brath ar riachtanais na mac léinn. Tá an clár curtha ar fáil ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe, seimineár ar líne agus ar láthair, taithí phraiticiúil agus scoil samhraidh. Mar thoradh ar an gcur chuige cumaisc agus ar dhearadh an chláir, bíonn teacht ar thaighdeoirí agus ar shaineolaithe idirnáisiúnta go rialta ar mhaithe le torthaí agus saincheisteanna nua i réimse an tumoideachais, an oideachais dhátheangaigh agus an dara teanga a phlé agus a chíoradh i gcomhpháirt le mic léinn le linn an chláir.

--> Teistiméireachtaí

Tá sé áitithe ag scoláirí gur gá bonn eolais agus tacar sainscileanna ar leith don teagasc san oideachas dátheangach agus sa tumoideachas anuas ar chumas cainteora dúchais nó geall leis i dteanga an teagaisc. San M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, cuimsítear sraith shoiléir modúl atá deartha go sonrach d’oideoirí teanga tumtha agus teanga oidhreachta.

Le linn an chláir, cuirtear croí-mhodúil ar fáil ar bhealach sioncronach/aisioncronach agus ar láthair ag an deireadh seachtaine do chohórt trasearnála mac léinn a bhfuil spéis acu san oideachas lán-Ghaeilge. Roghnaíodh go cúramach cuir chuige chomhlántacha aghaidh ar aghaidh agus ar líne a oireann do na torthaí foghlama foriomlána.

Modúil Mhúinte an Chláir

Tá bróisiúir reatha an chláir ar fáil anseo.

 • • Múinteoirí cáilithe bunscoile nó iar-bhunscoile a bhfuil bunchéim ábhartha/dioplóma iarchéime san oideachas acu ag leibhéal 2.2 Onóracha nó níos airde, agus atá aitheanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta (Leibhéal 8 – An Creat Náisiúnta Cáilíochtaí)
 • • Cleachtóirí Cúram agus Oideachas na Luathóige a bhfuil bunchéim ábhartha in oideachas na luath-óige acu ag leibhéal 2.2 onóracha nó níos airde
 • • Beidh iarratasóirí nach gcomhlíonann na critéir thuas, curtha san áireamh de réir an Pholasaí ar Aitheantas Réamhfhoghlama atá ag Ollscoil Luimnigh.
 • • Tá gá le grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána don chlár seo.

Glacfar suas le fiche duine ar an gclár sa bhliain acadúil 2017/2018. Glacfar le h-iarrataisí ón lá inniu suas go dtí 13 Iúil 2018.

Spriocdháta d’iarratais 13 Iúil 2018.

Tá eolas ar leith a bhaineann le táillí an chláir ar fáil – anseo

D’fhéadfadh na táille teagaisc agus táillí eile athrú gach bliain.

Conas iarratas a dhéanamh

 1. Íoslódáil an fhoirm iarratais agus líon isteach í - cliceáil anseo
  • Ní mór tras-scríbhinn de do thorthaí ollscoile a chur isteach in éineacht leis an bhfoirm iarratais.
 2. Seol an fhoirm iarratais, mar aon leis an táille iarratais, ar ríomhphost chuig : admissions@mic.ul.ie nó sa phost chuig an seoladh seo:
  • An Oifig Iontrála, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire
  • Teileafón: +353 61 204348/204929
 • *Táille iarratais (neamh-in-aisíoctha):
  • Mic léinn AE: €33
  • Priontáil an admháil nó an uimhir PayPal agus seol chugainn í le d’iarratas. Beidh d’iarratas neamhbhailí mura ndéanfaidh tú amhlaidh.
  • Cuirfear fáilte mhór roimh phlé neamhfhoirmeálta roimh iarratas a chur isteach. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis an Dr. T.J. Ó Ceallaigh, Comhordaitheoir an Chláir ag na sonraí thíos:
   • An Dr. T.J. Ó CEALLAIGH, Comhordaitheoir an Chláir. tj.oceallaigh@mic.ul.ie or Phone (061) 204325
   • An Roinn Teanga, Litearthachta agus Matoideachais
    COLÁISTE MHUIRE GAN SMÁL OLLSCOIL LUIMNIGH
    An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire.

Spriocdháta d’iarratais: 13 Iúil 2018


QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.