Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CONTENTS

  AN M. OID. SAN OIDEACHAS LÁN-GHAEILGE AGUS GAELTACHTA(do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile ar a n-áirítear príomhoidí)
(ar líne agus ar láthair)
SPARÁNTACHTAÍ TAIGHDE AR FÁIL

Ar 28 Márta 2018, d’fhógair Richard Bruton,T.D. an tAire Oideachais agus Scileanna, gur éirigh le tairiscint Choláiste Mhuire gan Smál chun clár nua san oideachas lán-Ghaeilge ar leibhéal iarchéime – An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta – a sholáthar. Is clár foghlama cumaisc nuálach, trasearnála a bheidh ann.

Sainaithníodh in go leor staidéar dúshláin a bhíonn le sárú chun oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a chur i bhfeidhm go rathúil, go háirithe dúshláin a bhaineann le sealbhú na tumtheanga agus leis an gcleachtas oideolaíoch. Idir uathúil agus chasta atá an bonn eolais agus na scileanna oideolaíocha atá ag teastáil do sheomraí ranga an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Beidh an clár iarchéime, trasearnála seo, An M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, ag freastal go sonrach ar shainriachtanais um fhorbairt ghairmiúil agus ar inniúlachtaí teangeolaíochta na múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge, ar a n-áirítear príomhoidí, lastigh agus lasmuigh den Ghaeltacht. Bronnfar sparántachtaí taighde ar rannpháirtithe an chláir chun tacú leo táillí an chláir a ghlanadh.

Seo a leanas aidhmeanna an chláir:

  • • Barr feabhais i gcáilíocht an teagaisc agus na foghlama san oideachas lán-Ghaeilge agus san oideachas Gaeltachta a chur chun cinn.
  • • Eolas, scileanna gairmiúla agus taighde sa réimse a fhorbairt agus a chraobhscaoileadh.
  • • Idirchaidreamh agus líonraí nuálaíochta, imeasctha agus feabhsúcháin sa tumoideachas a chothú, a shaibhriú agus a bhuanú.

Trí leas a bhaint as cleachtais atá bunaithe ar fhianaise agus as teagasc atá spreagtha ag sonraí, cruthófar timpeallacht foghlama ina bhféachfar agus ina ndéanfar saibhriú ar oideolaíochtaí agus ar dhea-chleachtais dírithe ar an tumoideachas agus ar an oideachas Gaeltachta agus ar na réamhriachtanais teanga a bhaineann leo sin. Beidh deiseanna foghlama ardchaighdeáin éagsúla faoi thionchar an ábhair agus an phobail (deiseanna foirmiúla agus neamhfhoirmiúla, pearsanta agus gairmiúla, comhoibríocha agus ar bhonn aonair, bunaithe sa scoil agus lasmuigh den scoil) ag na rannpháirtithe lena gcuirfear chun cinn rannpháirtíocht dhomhain, foghlaim fhéinstiúrtha, anailís agus machnamh criticiúil.

--> Teistiméireachtaí

(do mhúinteoirí bunscoile agus iar-bhunscoile ar a n-áirítear príomhoidí)
(ar líne agus ar láthair)
SPARÁNTACHTAÍ TAIGHDE AR FÁIL

Déanfar an clár seo a sheachadadh trí mheascán de dheiseanna foghlama ardchaighdeáin saibhre agus éagsúla, ar an láthair féin (70%) agus ar líne (30%) araon, a thiocfaidh le chéile chun feabhas a chur ar thorthaí foghlama na rannpháirtithe. Beidh an fhoghlaim chumaisc mar ghné lárnach, i. cuid den chlár curtha ar fáil ar líne agus an chuid eile curtha ar fáil ar láthair ag an deireadh seachtaine (Aoine 18-00-21-00 agus Satharn 09-00-16-00). Cuirfear an clár trasearnála seo ar fáil ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla ag tosú Meán Fómhair 2018.

Ag tús an chláir, scaipfear ceistneoir anailíse riachtanas ar na rannpháirtithe maidir le hinniúlachtaí teanga agus teicneolaíochta agus le stíleanna agus le roghanna foghlama, agus úsáidfear na sonraí uaidh sin chun bonn eolais a chur faoin ngné a sheachadfar ar líne agus chun an ghné sin a mhúnlú.

Cuimsítear leis an gclár seo sraith shoiléir modúl atá fite fuaite lena chéile agus a bhfuil mar aidhm leo an t-eispéireas foghlama do rannpháirtithe a shaibhriú agus a fhairsingiú

I gcás ina mbeidh na riachtanais curtha i gcrích go rathúil ag na rannpháirtithe, beidh Teastas Iarchéime (30 ECTS/Leibhéal 8), Dioplóma Iarchéime (60 ECTS/Leibhéal 9) nó M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta (96 ECTS/Leibhéal 9) acu ag deireadh an chláir.

Beidh ról lárnach sa chlár ag baint leis an staidéar follasach ar an teanga agus ar an bhfoghlaim teanga a bhaineann go sainiúil leis an oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta. Glacfar le prionsabail agus le cleachtais Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha in iarracht chun clár oideachais do mhúinteoirí tumoideachais, ar clár cothromaithe foghlama cumaisc é, a chruthú ina ndírítear ag an am céanna ar theagasc an ábhair agus ar theagasc na teanga/litearthachta. Cuirfear na prionsabail agus na cleachtais CEFR sin in oiriúint, déanfar iad a chomhtháthú agus a chur i bhfeidhm maidir le dearadh, forbairt agus seachadadh an chláir iarchéime hibridigh seo. Bainfear leas as straitéisí seachadta ar líne (straitéisí aisioncronacha agus sioncronacha) chun tacú leis an bhfoghlaim teanga, agus déanfar gníomhaíochtaí cumarsáide ar líne (blaganna, fóraim phlé, gluais theicniúil) a dhearadh chun glacadh, idirghníomhaíocht agus ginchumas a spreagadh agus a shaibhriú ar fud na n-inniúlachtaí teanga ar fad sa Ghaeilge. Cuirfidh an cur chuige ar líne sin leis na deiseanna saibhrithe teanga ar an láthair atá ceaptha chun an sealbhú teanga agus an fhoghlaim teanga a fhorbairt thar gach inniúlacht teanga, rud a chuirfidh ar chumas rannpháirtithe dá réir sin scileanna agus inniúlachtaí teangeolaíocha a fhorbairt, a ndul chun cinn a rianú agus caighdeán leibhéal C1 CEFRL a bhaint amach ar chríochnú an chláir dóibh.

Beidh na modhanna measúnaithe ábhartha, bríoch agus fóinteach, agus beidh baint acu leis an seomra ranga, leis an scoil nó leis an bpobal tumoideachais/Gaeltachta. Beidh siad ailínithe le próisis foghlama na múinteoirí (Cosán, 2016), agus beidh rogha áirithe ag na rannpháirtithe ina leith.

  • • Múinteoirí bunscoile agus iarbhunscoile cáilithe a bhfuil bunchéim ábhartha / Dioplóma Iarchéime san Oideachas/Máistreacht Ghairmiúil san Oideachas acu ag Leibhéal Onóracha 2.2 nó níos airde, atá aitheanta ag an gComhairle Mhúinteoireachta (Leibhéal 8 - Creat Náisiúnta na gCáilíochtaí);
  • • Ní mór do rannpháirtithe fianaise a chur ar fáil go bhfuil siad cláraithe leis an gComhairle Mhúinteoireachta agus go bhfuil taithí trí bliana ar a laghad acu mar mhúinteoir;
  • • Ní mór do rannpháirtithe fianaise ar ghnóthachtáil leibhéal B1 CEFRL, “úsáideoir neamhspleách” a sholáthar i ngach raon inniúlachta Gaeilge (éisteacht, léitheoireacht, idirghníomhaíocht labhartha, ginchumas ó bhéal, scríbhneoireacht) tar éis triail inniúlachta Gaeilge a dhéanamh a bheidh riartha go seachtrach;
  • • Is ceanglas don chlár seo é grinnfhiosrúchán an Gharda Síochána freisin.

Cuireann Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) sraith scrúduithe agus cáilíochtaí ar fáil do dhaoine fásta atá ag foghlaim na Gaeilge. Tá eolas ar leith maidir le leibhéil agus scrúdaithe TEG ar fáil ag www.teg.ie

Beidh scrúdú Teastas Eorpach na Gaeilge (TEG) Meánleibhéal 1 (B1) den Fhráma Tagartha Comónta Eorpach ar siúl in Ollscoil Mhá Nuad ar an 21 Iúil 2018. Tá an t-eolas cuí faoi TEG (B1) ar fáil ag na naisc thíos:

Glacfar suas le tríocha duine ar an gclár sa bhliain acadúil 2018/2019. Glacfar le h-iarratais ón lá inniu suas go dtí 30 Meitheamh 2019.

Tá eolas ar leith a bhaineann le táillí an chláir ar fáil anseo.

D’fhéadfadh na táille teagaisc agus táillí eile athrú gach bliain

  • • Íoslódáil an fhoirm iarratais agus líon isteach í – cliceáil anseo

Ní mór tras-scríbhinn de do thorthaí ollscoile a chur isteach in éineacht leis an bhfoirm iarratais

  • • Seol an fhoirm iarratais, mar aon leis an táille iarratais, ar ríomhphost chuig admissions@mic.ul.ie nó sa phost chuig an seoladh seo:

An Oifig Iontrála, Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Éire

Teileafón: 061 204348/204929
*Táille iarratais (neamh-in-aisíoctha)

Mic léinn AE: €33

Cliceáil anseo le híoc le PayPal

Priontáil an admháil nó an uimhir PayPal agus seol chugainn í le d’iarratas. Beidh d’iarratas neamhbhailí mura ndéanfaidh tú amhlaidh

Cuirfear fáilte mhór roimh phlé neamhfhoirmeálta roimh iarratas a chur isteach. Chun tuilleadh eolais a fháil, déan teagmháil leis an Dr. T.J. Ó Ceallaigh, Stiúrthóir an Chláir ag na sonraí thíos:

An Dr. T.J. Ó CEALLAIGH Stiúrthóir an Chláir
An Roinn Teanga agus Litearthachta
COLÁISTE MHUIRE GAN SMÁLSOLLSCOIL LUIMNIGH
An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, ÉireLS
T +353 61 204325
R tj.oceallaigh@mic.ul.ie
Spriocdháta d’iarratais: 30 Meitheamh 2019.


QUICK LINKS
GATEWAYS
Mary Immaculate College, South Circular Road, Limerick, Tel:+35361 204300  V94VN26

This website uses cookies, by continuing you agree to their use.
Learn more about cookies and how to manage them.