Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Welcome
Study @ MIC
St. Patrick’s Campus Thurles
Faculties & Departments
Research & Grad School
International Students
CLÁR ÁBHAIR

Stair na Roinne

Ar spreagadh Chonradh na Gaeilge tosaíodh ar theanga na Gaeilge a mhúineadh sa choláiste 1904. Deineadh seo trí mhodh an aistriúcháin. Níor múineadh aon litríocht Ghaeilge go dtí 1922 nuair a tosaíodh ar ábhair a theagasc trí mheán na teanga sin.

Ó 1926 go dtí lár na seascaidí, le linn do na Coláistí Ullmhúcháin a bheith i dtreis agus go mba ón nGaeltacht do bhunáite na n-iníonacha léinn, b’in ré órga na Gaeilge sa choláiste nuair ba iad an Ghaeilge agus an Gaelachas a shainmharc.

D’athraigh an sainmheon seo ina dhiaidh sin. Tosaíodh an athuair ar ábhair a mhúineadh trí Bhéarla. 1974/’75 nuair a deineadh an chéim B.Oid. a thairiscint, cuireadh deireadh ar fad nach mór leis an múinteoireacht trí Ghaeilge.

Ainneoin seo tá an Gaelachas mar bharrlán sa choláiste i gcónaí; na céadta mac/iníonacha léinn ag gabháil don Ghaeilge. Tá an Ghaeilge riachtanach mar ábhar acadúil do lucht léinn chéad bhliana B.Oid., agus leanann an-chuid díofa seo ar aghaidh léi i gcoinne na céime. Chomh maith céanna roghnaíonn uimhir mhór mhac/iníonacha léinn í don chéim B.A. Is féidir cúrsaí iar-bhunchéime a dhéanamh inti.

Mar thuilleadh léirithe ar an mbarrlán seo tá craobh de Bhord na Gaeilge sa choláiste, tá Cumann Gaelach láidir ann, bíonn baint mhór ag na mic/hiníonacha léinn le Caidreamh agus le Féile an Oireachtais. Glacann siad páirt i gcomórtais drámaíochta agus díospóireachta eadarcholáistí. Foilsítear an t-irisleabhar Scothsmaointe.

Ar na baill foirne ón tús bhí Eilís Ní Mhurchú, Seoirse Mac Fhlannchadha, an tSr. Uinseann, an tSr. Ursula agus an tSr. Redempta.

 

NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300