Text Size
 
A-Z Index Search
Sitemap
Skip navigation links
Fáilte
Mic Léinn Ionchasacha
Mic Léinn Reatha
Dámha agus Ranna
Taighde
Seirbhísí Gairmiúla
CLÁR ÁBHAIR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  
Teachtaireacht ón Uachtarán: Beannachtaí na Nollag / Christmas Blessings
Beannachtaí Na Nollag agus Sonas na Hathbhliana Chugat. May The Blessings of Christmas be with You and Peace throughout the New Year.
Léigh níos mó...
  
Grotto Daidí na Nollag in Aontas Mac Léinn Choláiste Mhuire gan Smál
Aistríodh Tolglann Aontas Mac Léinn Choláiste Mhuire gan Smál isteach i nGrotto Dhaidí na Nollag arís i mbliana do Chóisir Bhliantúil na Nollag do Mhic Léinn-Tuismitheoirí a reachtáileadh ar an Aoine 7 Mí na Nollag.
Léigh níos mó...
  
Céimí Choláiste Mhuire gan Smál le bheith ar an gCéad Chomhairle Óige na hÉireann de chuid Ambasáid na Stát Aontaithe
Is ball anois í Máiréad Collins (iar-Uachtarán Aontas Mac Léinn Choláiste Mhuire gan Smál (MISU) atá anois ag obair i gColáiste Mhuire gan Smál mar Oifigeach Idirghabhála - Scoil, Mac Léinn, Coláiste) den gCéad Chomhairle Óige na hÉireann de chuid Ambasáid na Stát Aontaithe.
Léigh níos mó...
  
Sár-Mharcanna do Choláiste Mhuire gan Smál!
Leanann Coláiste Mhuire gan Smál ar aghaidh ag mealladh na mac léinn is fearr sa tír dá chláir san Oideachas agus sna Dána, le roinnt mhic léinn le 600 pointe nó níos mó ina measc.
Léigh níos mó...
  
Céimí Máistreachta i Staidéar ar an Meáin Éireannacha ceapaithe ar Bhord TG4
D’fhógair Pat Rabbitte, an tAire Cumarsáide, ocht gceapachán nua ar Bhord TG4 agus ina measc tá Michelle Ní Chróinín, iarchéimí de chuid an choláiste seo.
Léigh níos mó...
  
Cáilíocht Iarchéime san Oideachas Speisiatla
Cuirfear fáilte anois roimh iarratais ar an Dioplóma Iarchéime i Riachtanais Speisialta Oideachais de réir Chiorcláin 0013-2012. Is féidir an Ciorclán a aimsiú trí nasc ar láithreán gréasáin Riachtanais Speisialta Oideachais agus ar láithreán gréasáin na Roinne Oideachais agus Scileanna
Léigh níos mó...
  
Comhdháil: Toward Mutual Ground
Conas gur féidir linn iolrachas reiligiúin agus creidimh a aithint agus conas gur féidir linn deileáil leo i gcomhthéascanna éagsúla oideachais in Éirinn? Níl ansan ach ceann amháin de na ceisteanna a bheifear á phlé ag comhdháil a bheidh ar siúl ar an Aoine 23 Márta i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach
Léigh níos mó...
  
Seoladh ‘How are Our Kids’?
Láinseáil Jan O’Sullivan tuairisc ó Choiste Seirbhísí Leanaí Cathair Luimnigh, "How are Our Kids?: Experiences and Needs of Children and Families in Limerick City, with a Particular Emphasis on Limerick’s Regeneration Areas" go hoifigiúil ar 5 Márta, 2012 i bPáirc Thuamhumhan.
Léigh níos mó...
  
Cluiche Ceannais Roinn a Dó den tSraith Ardoideachais Chamógaíochta
Chinntigh Foireann chamógaíochta Choláiste Mhuire gan Smál áit i bpríomhshraith na bliana seo chugainn le bua cuimsitheach ar Ollscoil Luimnigh i gcluiche ceannais Roinn a Dó den tSraith Ardoideachais i bPáirc Neville, Ráth Caola oíche Dé Luain seo caite.
Léigh níos mó...
  
Seachtain na Gaeilge 2012
Is eagraíocht neamhbhrabúis í Seachtain na Gaeilge, a chuireann úsáid na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh chun cinn anseo in Éirinn agus thar lear mar chuid d’fhéile choicíse a ritear i mí an Mhárta gach uile bhliain. Beidh Seachtain na Gaeilge á cheiliúradh i gColáiste Mhuire gan Smál ón 12 – 15 Márta 2012.
Léigh níos mó...
  
An Seomra Caidrimh
Mar is eol daoibh osclaíodh An Seomra Caidrimh, áis nua do phobal uile an Choláiste go hoifigiúil an téarma seo caite agus tá ag éirí go hiontach leis an seomra ó shin i leith.
Léigh níos mó...
  
Duais-Sparánachtaí an Chumainn Lúthchleas Gael bronnta i gColáiste Mhuire gan Smál
Tugadh aitheantas do réaltaí spóirt na tíre seo sa todhchaí i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach, nuair a bronnadh duais-sparánachtaí an Chumainn Lúthchleas Gael ar thriúr déag mac léinn ildánacha.
Léigh níos mó...
  
Athshuíonn an tUachtarán nua an Coláiste i lár an Phobail níos Leithne
Ina Aitheasc Insealbhaithe, chuir Uachtarán nua Choláiste Mhuire gan Smál, An tOllamh Micheál A Ó hAodha, in iúl go raibh an obair a deineadh le déanaí chun ballaí teorann an Choláiste a ísliú mar shiombail de mhian an Choláiste a bheith i lár an phobail agus chun a shuíomh i gcroí-lár na cathrach a athdhearbhú.
Léigh níos mó...
  
Reachtáileann Ollscoil Cambridge Siompóisiam IVACS Choláiste Mhuire gan Smál.
Tá gréasán taighde bríomhar idirnáisiúnta bunaithe ag Coláiste Mhuire gan Smál a nascann príomh-thaighdeoirí le mic léinn Dochtúireachta i réimse na Teangeolaíochta Corpais. is tríd IVACS a reachtáiltear an gréasán idir-institiúideach seo.
Léigh níos mó...
  
Máistreacht i Síceolaíocht an Oideachais
Tugann Coláiste Mhuire gan Smál cuireadh d’iarratasóirí cur isteach ar a Chlár Máistreachta i tSíceolaíocht an Oideachais. Is é 24 Feabhra an dáta deiridh d’iarratais.
Léigh níos mó...
  
Déanann Mic Léinn ó California cúrsa staidéir i gColáiste Mhuire gan Smál
D’fhan naonúr mac léinn déag ó Choláiste Oiliúna California State University, Long Beach, i gColáiste Mhuire gan Smál i Luimneach ar feadh coicíse mar chuid de chamcuairt staidéir na hÉireann.
Léigh níos mó...
  
Cruinniú Tionscnaimh do Chomhpháirtíocht Eorpach maidir le hAitheantas Réamhfhoghlama
Tá Coláiste Mhuire gan Smál ag feidhmiú mar institiúid chomhordúcháin do Chomhpháirtíocht Eorpach maidir le hAitheantas Réamhfhoghlama (RPL) d’fhorbairt foirne san earnáil ghairmoideachais agus ghairmoiliúna.
Léigh níos mó...
  
Clár Iarchéime Nua san Oideachas agus sna hEalaíona á tairiscint i gColáiste Mhuire gan Smál
Tá clár iarchéime spreagúil nua san oideachas agus na healaíona á tairiscint ag Roinn na nEalaíon agus an Chorpoideachais i gColáiste Mhuire gan Smál: META (MA san Oideachas agus sna hEalaíona).
Léigh níos mó...
  
Comhdháil Náisiúnta reachtáilte i gColáiste Mhuire gan Smál
Reachtáileadh comhdháil náisiúnta ar an ábhar “A Critical Analysis of North-South Educational Partnerships in Development Contexts” ar an gCéadaoin 30 Mí na Samhna i gColáiste Mhuire gan Smál, Luimneach.
Léigh níos mó...
  
Onóir tugtha do mhac léinn ó Choláiste Mhuire gan Smál dá Misneach
Ag Dámhachtainí Stróc de chuid Fhoras Croí na hÉireann an tseachtain seo caite rinneadh ceiliúradh ar mhisneach deichniúr a tháinig slán ó stróc, Laura McInerney, mac léinn BA ECCE ina measc.
Léigh níos mó...
  
Seolann An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon i gColáiste Mhuire gan Smál
Bhí Séamus Ó Duinneacháin, TD, An tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, i gColáiste Mhuire gan Smál inniu chun Scéim an Chéatadáin le haghaidh na nEalaíon a sheoladh go hoifigiúil sa Choláiste.
Léigh níos mó...
  
Dámhachtain Náisiúnta do Shármhaitheas sa Teagasc bronnta ar Léachtóir Choláiste Mhuire gan Smál
Bhí An Dr Kathleen Horgan, léachtóir i gColáiste Mhuire gan Smál ar dhuine de chúigear ar bronnadh Dámhachtain Náisiúnta orthu do Shármhaitheas sa Teagasc ag fáiltiú a reachtáileadh ag an Roinn Oideachais agus Scileanna i mBaile Átha Cliath.
Léigh níos mó...
  
Seolann An tAire Stáit d’Oiliúint agus Scileanna, Ciarán Cannon, T.D. STRANDS
Níos luaithe an tseachtain seo sheol Ciarán Ó Canáin,TD, An tAire Stáit d’Oiliúint agus Scileanna leabhar nua, spreagúil agus cuimsitheach do mhúinteoirí, den teideal STRANDS i gColáiste Mhuire gan Smál.
Léigh níos mó...
  
Céimithe an Choláiste seo ullmhaithe go maith do ghairmeacha agus do shaolta ráthúla
Ba mhór an chúis cheiliúrtha a bhí i gColáiste Mhuire gan Smál ar an Déardaoin 27 agus ar an Aoine 28 Deireadh Fómhair nuair a bronnadh dámhachtainí acadúla ar bhreis is 1,000 mac léinn.
Léigh níos mó...
  
An tSeachtain Eolaíochta i gColáiste Mhuire gan Smál
A mhúinteoirí Rang a 5 agus Rang a 6!! Cén fáth nach dtógfaidh tú do dhaltaí ar cuairt go dtí Coláiste Mhuire gan Smál do sheisiún lá le spraoi, le cur i láthair suimiúla, le deis fadhbanna eolaíochta a réiteach agus iniúchtaí eolaíochta a dhéanamh.
Léigh níos mó...
  
Coláiste Mhuire gan Smál chun tosaigh ag seoladh Lámhleabhair do Mhic Léinn-Tuismitheoirí
Sheol Nicola Hurley, Comhordaitheoir Mac Léinn-Tuismitheora, mar aol le hAontas na Mac Léinn sa choláiste, an Lámhleabhar Mac Léinn-Tuismitheora le déanaí.
Léigh níos mó...
  
Ag glaoch ar na Ban-mhatamaiticeoirí óga is fear in Éirinn
Cuirfear tús leis an gcuardach do chailíní óga le bua fadhbanna matamaitice a réiteach acu ar an Satharm 15 Deireadh Fómhair 2011 in Ollscoil Luimnigh. Tá gach cailín in Éirinn atá ag freastal ar mheánscoil i dteideal a bheith páirteach.
Léigh níos mó...
  
Fáilte roimh Mhic Léinn Nua
Cuireann Coláiste Mhuire gan Smál fáilte roimh gach mac léinn nua don Bhliain Acadúil amach romhainn. Tá eolas do mhic léinn nua le fáil ar láithreán gréasáin an Choláiste, le sonraí faoi Ionduchtú agus faoi Chlárú a bheidh ar siúl ar 31 Lúnasa agus 1 Meán Fómhair. I dtús báire téigh go dtí an Tairseach Faisnéise do mhic léinn nua.
Léigh níos mó...
  
Tagann Imogen Stuart, RHA, Comhalta den Acadamh Ibernach Ríoga
Thug an dealbhóir, Imogen Stuart, Comhalta den Acadamh Ibernach Ríoga, agus faighteoir an Onóir is airde atá ag an gColáiste, Bonn Mhic Amhlaoibh, cuairt ar an gColáiste le déanaí chun bualadh le mic léinn sa Léann Gearmánach chun a saothair a phlé, roinnt mhaith atá suite in áiteanna éagsúla ar champas an Choláiste.
Léigh níos mó...
  
Osclaíonn an tAire Ionad Barr Feabhais Náisiúnta
Thug an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn cuairt ar Choláiste Mhuire gan Smál ar 26 Bealtaine 2011 chun an tIonad Barr Feabhais Náisiúnta i Múineadh agus i bhFoghlaim atá lonnaithe sa champas a oscailt.
Léigh níos mó...
  
Déagóirí Ildánacha i gColáiste Mhuire gan Smál d’Oilimpiad Matamaitice
Chuir an Coláiste fáilte le déanaí roimh roinnt de na matamaiticeoirí sna déaga is ildánaí sa tír go dtí campa oiliúna sa Choláiste a eagraíodh do mhic léinn atá ag ullmhú chun páirt a ghlacadh san Oilimpiad Matamaitice Idirnáisiúnta.
Léigh níos mó...
NAISC TAPA
GEATAÍ
Coláiste Mhuire gan Smál, An Cuarbhóthar Theas, Luimneach, Guth: +35361 204300